Financiën en Beleid

Verantwoording over het jaar 2023 van het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 Laren

logo JK500 vrijstaand

Klik op een van onderstaande items om de inhoud te zien.

  Jaarverslag / balans en baten en lasten rekening
  Formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’
  Akte van oprichting
•  Goedkeuring belastingdienst
  Standaardformulier publicatieplicht Fondsenwervende instellingen

Beleidsplan Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren gevestigd te Laren (NH)

1. Doel en doelstelling van de Stichting:

a. Het in brede kring belangstelling wekken voor de Johanneskerk in Laren, mede met het oog op het in stand houden van dit prachtige, uit vijftienhonderd een en twintig daterende rijksmonument, het oudste gebouw van Laren;
b.  het behouden van de plaats van het gebouw van de Johanneskerk in de gemeenschap die in overeenstemming is met haar religieuze, sociale en culturele betekenis, waarbij het sacrale karakter van de Johanneskerk behouden en centraal blijft staan, en meer in het bijzonder:
c.   het beschikbaar stellen van financiële middelen voor renovatie en onderhoud van zowel interieur als exterieur van het kerkgebouw en voor bouwkundige aanpassingen, waaronder het realiseren van ruimere functies voor het gebruik van het kerkgebouw;
d.   het vergroten van het gebruik van de Johanneskerk ook voor cultureel en multifunctioneel gebruik door de renovatie en restauratie. Dat vindt plaats door het actief interesseren van organisaties en instellingen in en buiten Laren.

Nadat restauratie en renovatie een feit zijn, zal de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 de komende jaren in de gelegenheid zijn zich te richten op drie doelen:

  1. de kerk attractief maken voor een breder publiek. Nu wordt ook al met enige regelmaat door de plaatselijke Librisboekhandel gebruik gemaakt van de kerk om boekpresentaties te houden;
  2. de kerk optimaal als kerk voor diensten in te zetten, ook oecumenisch. Ook is de kerk een geliefde trouwlocatie. Muziekgezelschappen zullen dan tevens de gelegenheid krijgen in het gebouw te concerteren. Dat is nu door een gebrek aan met name technische (geluids)voorzieningen niet mogelijk;
  3. de kerk als cultureel erfgoed openstellen. In een houten beeld dat in het interieur op een sokkel is geplaatst, voorstellende de apostel Johannes, zijn de gevolgen te zien van de Beeldenstorm uit 1566. De kop van het beeld, dat circa 80 cm groot is, is gekliefd en heeft jaren gediend als steunbalk in de toren. Enkele jaren terug is het ontdekt en door de Protestantse Gemeente (PGLE) samen met de RK kerk door beide pastores in processie teruggebracht in de kerk!

De Stichting Vrienden van de Johanneskerk hoopt € 500.000,– bijeen te brengen voor de renovatie en restauratie van de kerk, onder andere voor de volgende elementen en voorzieningen (bedragen inclusief BTW).

2. De wijze van verwerving van inkomsten vindt onder meer plaats door:

–  het werven van fondsen en donateurs/vrienden en het aanwenden van opbrengsten van vermogen;
–  bijeenkomsten, lezingen, diners en meer te organiseren waarvoor een deelname fee wordt gevraagd;
–  het ter gelegenheid van dit unieke jubileum, een herdenkingsboek samen te stellen, een boekje voor de jeugd te laten schrijven en tekenen door de bekende Larense schrijfster van kinderboeken Gitte Spee, en deze publicaties tegen een bepaalde prijs beschikbaar te stellen;
–  de organisatie samen met het Singer Museum van een expositie over de Johanneskerk aan de hand van schilderijen van vele gerenommeerde schilders uit Laren en omgeving en daartoe een entree te heffen;
–  het nadrukkelijk creatief betrekken van alle schooljeugd in Laren bij dit evenement in de vorm van projecten over de Johanneskerk, om deze voor een groter publiek te presenteren;
–  het beleggen van het vermogen in de Stichting. Indien het vermogen wordt belegd, zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van defensieve beleggingsproducten.     

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting:

Het vermogen van de Stichting zal geheel worden besteed aan renovatie en restauratie van de Johanneskerk als cultureel erfgoed.

Voorafgaand aan de besteding van het vermogen van de Stichting wordt het vermogen van de Stichting beheerd door het Bestuur van de Stichting bestaande uit leden van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) en de Gemeente Laren. De voorzitter tijdens de restauratie is de burgemeester van Laren de heer N. Mol. Het vermogen van de stichting zal op een defensieve wijze worden beheerd.

De besteding van de ingezamelde gelden en goederen wordt hierboven beschreven onder punt 1, doel en doelstelling van de stichting. 

In artikel 11 in de oprichtingsakte van de stichting is het volgende opgenomen ten aanzien van de administratie van het vermogen van de stichting/

1. het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met een en dertig december tweeduizend en twintig;
2. het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
3. na afloop van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal deze informatie openbaar worden gemaakt voor zover daar een wettelijke verplichting toe bestaat;
4. voor één juni van ieder jaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de balans en de staat van baten en lasten alsmede het daarop betrekking hebbende verslag, worden behandeld;
5. het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar lang te bewaren;
6. jaarlijks, uiterlijk in de maand november, maakt het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar.

Mei 2020